Select Language

CARROG.

CEMAES, CYMRU.
Prosiectau
Mae ein system storio egni batri ar tua 2.3 hectar o dir, wedi’i leoli ar Garrog Ganol, ger Cemaes yn y cod post LL66 0AY. Bydd gan y prosiect y capasiti i storio tua 660 megawat yr awr (MWyA) o egni, gan ganiatáu rhyddhad o bŵer dros gyfnod o hyd at ddwy awr. Mae hyn yn gyfatebol i anghenion trydanol 83,069 o gartrefi teuluol am gyfnod o ddwy awr pob dydd.

Mae’r safle wedi’i ddewis yn ofalus fel rhan o broses ddichonoldeb manwl gan ystyried nifer o bethau fel: Amwynder preswyl, capasiti grid, dynodiadau amgylcheddol, treftadaeth ddiwylliannol, ecoleg, bioamrywiaeth, perygl llifogydd ac ansawdd tir amaethyddol. Er mwyn llywio dyluniad y cynllun terfynol ac ymateb i unrhyw bwyntiau sydd wedi’i chodi, cyflawnwyd arbenigwyr technegol astudiaethau manwl.

Mae’r safle mewn pant, felly mae’r dopograffeg naturiol yn sgrinio’r datblygiad. Er mwyn sicrhau fod y safle ddim yn weladwy o’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) i’r gogledd, cymerwyd gofal wrth leoli’r datblygiad.

Rydym yn deall pam y byddai’n well gan rhai pobl ddatblygu systemau storio egni barti ar safleoedd tir llwyd, ond, mae tir llwyd wedi’i hanfod yn fwy addas ar gyfer datblygiadau preswyl neu ddatblygiadau masnachol eraill.

Dewis Prosiect
Proses Dichonoldeb Manwl
Cyflwyno Cais Cynllunio
Penderfyniad Cais Cynllunio
Adeiladu
Gweithrediad
Dewis Prosiect
Proses Dichonoldeb Manwl
Cyflwyno Cais Cynllunio
Penderfyniad Cais Cynllunio
Adeiladu
Gweithrediad

Technoleg.

Mae gan dechnoleg storio batri rhan allweddol i’w chwarae gan ategu at ffynonellau egni adnewyddadwy fel solar a gwynt. Mae’r holl system batri yn hynod o ddatblygedig gyda thechnoleg ddiweddaraf, ond wrth dorri i lawr, mae’r celloedd batri lithiwm-ion unigol yn eithriadol o debyg i’r rhai cafwyd eu darganfod mewn nifer o gynnyrch, e.e. batri dril, batri hwfer a hyd yn oed  batri ceir, y gwahaniaeth yw bod miloedd/miliynau ohonyn nhw wedi’u grwpio a’u rheoli gyda’i gilydd.

Mae storio batri naill ai’n gysylltiedig gyda ffynonellau egni adnewyddadwy neu’n wedi’u gysylltu’n uniongyrchol gyda’r rhwydwaith trydan. Mae’r prosiect yma’n gyfleuster annibynnol sy’n cysylltu’n uniongyrchol gyda’r grid. Ar adegau pan fydd trydan dros ben ar gael, bydd y batris yn cael eu gwefru, gan ganiatáu egni cael eu rhyddhau neu ei alw arno gan y rhwydwaith trydanol ar alw ar gyfer sawl argyfwng a chydbwyso grid (cadw’r grid yn sefydlog, ymateb i newidiadau sydyn neu amrywiadau). Yn ogystal, bydd hwn er mwyn cwrdd â galw brig dyddiol, fel arfer tua 6yp pan fydd y rhan fwyaf o ffyrnau, tegellau a hyd yn oed batri ceir cenhedlaeth gyntaf a gwefr yn dechrau gorchmynni trydan.

Buddion.

Dyluniwyd y datblygiad a’r tirlunio cysylltiedig er mwyn darparu enillion bioamrywiaeth gwell ar gyfer yr ardal leol, uwchben yr amodau gwaelodlin.

Bydd y cynigion yn cynnwys ystod eang o welliannau amgylcheddol bydd yn sgrinio’r datblygiad o’r hawl tramwy cyhoeddus cyfagos ac yn gwella cysylltedd cynefinoedd gyda’r coetir cyfagos.

Rydym yn ymgysylltu gyda menter gymdeithasol sydd wedi’i sefydlu yn Ynys Môn gyda’r bwriad o ddosbarthu buddion lleol.

Byddwn yn ymgeisio am ganiatâd cynllunio dros dro a bydd y datblygiad yn cael ei digomisiynu’n llawn ar ddiwedd yr amserlen weithredol. Ni fydd y datblygiad yn newid statws y tir o ran pwrpas cynllunio yn dilyn y cyfnod yma ac felly bydd yn dychwelyd i ddefnydd amaethyddol.

Mae gan dechnoleg systemau storio batri rhan allweddol wrth ategu ffynonellau egni adnewyddadwy fel solar a gwynt. Cefnoga hyn y grid gydag amlder ymateb a phŵer adweithiol cyn, yn ystod ac ar ôl gwall yn y grid. Bydd hyn yn lliniaru unrhyw risg o blacowt lleol ar y rhwydwaith trydanol lleol.

EVOLVING CONCEPT DESIGN.

Newid Hinsawdd ac Ecoleg.

Cefnogir cynnydd sylweddol mewn cynhyrchu egni adnewyddadwy gan ymrwymiadau a pholisïau cynllunio cenedlaethol a lleol. Mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar draws yr economi gyfan gan o leiaf 68 y cant erbyn 2030, i gymharu gyda lefelau 1990.

Yn ogystal i hyn, yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau i Gymru gwrdd â 100% o’i anghenion trydanol o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035. Bydd hyn yn gofyn am ddefnydd cyflym ac ehangach o bŵer carbon isel, wedi’i gefnogi gan Systemau Storio Egni Batri.

Fel rhan o’n hymrwymiad i weithredu’n gynaliadwy rydyn yn cydnabod pwysigrwydd diogelu a gwella’r amgylchedd. Rydym yn caffael cyngor cymwysedig annibynnol oddi wrth ecolegydd er mwyn mesur gwerth bioamrywiaeth pob prosiect a dylunio gwelliannau er mwyn darparu enillion bioamrywiaeth.

Digwyddiad Ymgynghoriad Cyhoeddus.

Cytunwyd Boom Power gyda’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Brif Gynllunydd Llywodraeth y DU, a bwysleisiodd fod angen i geisiadau cynllunio sy’n cael effaith cadarnhaol ar y wlad a chymunedau lleol barhau i gael eu cyflwyno.

Yn ogystal, credwyd Boom Power ei fod yn hanfodol i gymunedau lleol allu gweld a dylunio ceisiadau cynllunio lle gallai fod effaith.

Cafodd ein hymgynghoriad cyhoeddus eu cynnal ar Ddydd Mawrth 28ain o Chwefror 2023 o 1yp – 6yp yn HWB Cemaes, Lon Glasgoed, Cemaes, LL67 0HN. Rhoddodd hwn cyfle i gwrdd â’r tîm prosiect, dysgu mwy ynglŷn â’r cynnig a gweld ein cynlluniau. Diolch i bawb am fynychu!

Cysylltwch â ni.

* Maes gofynnol.

Beth yw eich cysylltiad gyda Charrog*

Rydym yn ymrwymedig i aros yn agored ac yn ym gysylltiedig gyda’r gymuned yn ystod y broses yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ein cynnig prosiect plîs defnyddiwch y ffurflen cysylltu er mwyn cysylltu gydag aelod o’r tîm.

Plîs rhowch eich manylion cysylltu os hoffech chi dderbyn ymateb. Gall unrhyw wybodaeth a ddarperir cael ei ddefnyddio at ddiben ein cais cynllunio i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac ni chaiff ei datgelu i unrhyw drydydd parti. Rydym yn parchu eich preifatrwydd a bydd yr holl fanylion personol gan gynnwys eich enw, cod post, a manylion cyswllt yn aros yn ddienw.